Phone Number :  (+98 21) 88746535 - 88746536 (+98) 912 3175779

دستورالعمل اجرایی

PDF دانلود فایل
دستور العمل  مقدماتي اجراي هارد ملات
 
مراحل  كار :
1- پياده كردن خط تراز كف تمام شده با توجه به ضخامت و يا ارتفاع بتن ريزي و شرايط كار.
2- آماده سازي بستر كار
3-قالب بندي
4- مرطوب نگاه داشتن سطح زير كار
5- آرماتور كذاري
6- بتن ريز ي و صاف كردن سطح بتن
7- ساخت هارد ملات و اجرا
8- عمل آوري
9- كاتر زني
10- اجراي ساب
 
1.  پياده كردن خط تراز كف:
   با توجه به ضخامت بتن ريزي و شرايط محيطي كار باتوجه به ضخامت كف تمام شده (كه از محاسبات مشخص مي­شود) و محدوديتهاي كه در تعيين آن وجود دارد (از قبيل جهت و ارتفاع بازشوها و ارتفاع زير دربها، ارتفاع كف شورها، آبروها و غيره) خط تراز كف دور تا دور محل اجراي هاردملات كشيده مي­شود و اين خط به عنوان سطح كف تمام شده كار با دستگاه نظارت صورت مجلس مي­شود.
 
2. آماده سازي بستر كار:
   با توجه به انواع بستر كار شرايط خاصي براي هر بخش بايستي مد نظر قرار گيرد.
1-  : اگر كف تمام شده قبلي از بتن قديمي باشد
 a: بايستي ابتدا قسمتهاي سست و ضعيف حتي المكان از كف زدوده شود
b : بتن قديمي بوسيله ابزار مكانيكي يا دستي مضرس شود
c : سطح كار اشباع شود و يا در اين موارد بهتر است كه پس از مضرس كردن و قبل از بتن ريزي سعي شود با هر وسيله ممكن ارتباط بيشتر و مستحكمتري بين بتن قديمي و بتن جديد حاصل شود. در اين موارد حتي مي­توان با تشخيص مهندس كارگاه از چسب بتن استفاده كرد.
2- اگر بستر قديمي از خاك باشد بايستي سعي شود حد اكثر تراكم به منظور جلوگيري از نشستهاي  اوليه و ثانويه لحاظ گردد.كه در اين صورت بايستي از روشهاي خاص تراكم و تحكيم استفاده كرد.
 
3.  قالب بندي:
   معمولا از پروفيلهاي قوطي براي قالب بندي استفاده مي­گردد. اين پروفيل بايستي به گونه اي جايگذاري شود كه در گام اول بتن ريزي دور تا دور محيط كار را بتوان بتن ريزي نمود .
بديهي است ضخامت هاردملات مورد نظر و توافق شده بايد در قالب بندي و بتن ريزي لحاظ گردد.
 
دو روش پيشنهادي قالب بندي:
الف : -به فواصل مساوي ميخ كوبي نمائيم و ريسمان خود را با در نظر گرفتن خط تراز وبا اتصال به ميخها عبور دهيم سپس قالب فلزي به گونه اي گذاشته شود كه ميخ و ريسمان فضاي مناسبي جهت تكيه گاه قالب فلزي به وجود آورد در اين صورت لبه بالاي قالب بايستي همواره با نخ تراز مماس باشد. با اين روش در اثر ضربات نا خواسته ناشي از بتن ريزي تغييري در راستا وارتفاع قالب به وجود نخواهد آمد.
ب : به كمك مقداري ملات بصورت مستقيم قالب فلزي روي سطح كف قرار گيرد. در اين صورت ارتفاع قالب  و تراز بودن آن بكمك ملات زيرسري آن فيكس مي­شود.
 توجه: اولاً براي حفظ استحكام قالب ها از ملات زيرسري با فواصل كم استفاده شود، ثانياً بطور كلي قالب بندي بايستي بگونه­اي باشد كه در گام اول حد اقل 2سطح از محيط سالن را مورد پوشش قرار دهد اين مورد به دليل روش خاص اجراي هاردملات در تراز كردن سطح نهائي كار ضرورت خاصي دارد.  زيرا بتن ريزي در محيط سالن باعث پديد آمدن يك سطح تراز براي ساير نقاط مي­شود كه به نوبه خود باعث تراز شدن سطح بعدي مي­گردد.
 
4.  مرطوب نگاه داشتن سطوح زير كار:
   به منظور جلوگيري از جذب آب بتن توسط محيط اطراف و زير كار لازم است قبل از بتن ريزي محلهاي مورد نظر كاملا با آب اشباع باشد.تا مانع از جذب شدن آب بتن گردد.
 
5.  اجراي صحيح آرماتورگذاري:
   با توجه به ميزان تنش وتردد بر بتن كف و با توجه به محاسبات فني ميزان آرماتور لازم محاسبه مي­شود. همانگونه كه مي­دانيم توصيه هاي خاصي در مورد شرايط خاص استفاده از آرماتور در بتن مسلح وجود دارد. بنابر اين ضمن لحاظ كردن اين توصيه ها در جهت سهولت كار و تسريع عمليات از مش آرماتور بندي آماده و يا الياف بتن نيز مي­توان استفاده نمود.
   نكته : صحت اجراي آرماتور بندي با دستگاه نظارت صورتمجلس شود.  
  
6.  بتن ريزي و صاف كردن سطوح بتني:
   همانگونه كه مي دانيم توصيه ها و ضوابط خاصي در مورد عمليات بتن ريزي وجود دارد كه بايستي حتي الامكان با نهايت دقت لحاظ شود .
نظافت سطح زير كاراست باعث يكپارچگي و يكنواختي بتن مي شود .
در آئين نامه هاي بتن محدوديت هاي خاصي در مورد زمان بارگيري و حمل بتن تا تخليه آن در پاي كار وجود دارد كه بايستي هنگام خريداري بتن مورد توجه قرار بگيرد.
توصيه­هاي فني مانند جلوگيري از آب انداختن دانه ها بتن ووسايل و روشهاي حمل و عمل آوري و غيره نيز داراي اهميت است، بهتر است روي سطح تخته ماله اي بدست آمده بعد از پخش كردن بتن، خطوط ناموزوني انداخته شود تا چسبندگي بيشتر و بهتري بين سطح بتن و هارد ملات بوجود آيد.
 
7.  ساخت و اجراي هاردملات:
   همانگونه كه مي دانيم هاردملات هم مانند هر ملات ديگري بايستي با نسبت صحيح آب به سيمان و ميزان سيمان و نسبت افزودني­ها اجرا شود كه با توجه به نوع بسته بندي هاردملات نسبت دانه بندي آن يك عامل ثابت است. و بنابر اين مي­بايست اكيپ اجرایي آگاهي كافي در مورد نحوه طرح اختلاط جهت رسيدن به مقاومت مشخصه لازم داشته باشد بنا براين لازم است بسته به حجم ميكسر پيمانه­اي خاصي (حجمي) جهت اضافه كردن آب و روان كننده موجود باشد و يا اينكه از ترازو و وزنه (وزني) استفاده شود.
   پس از گيرش اوليه بتن، هاردملات ساخته روي بتن ريخته مي شود و با ابزار لازم بطور يكنواخت پخش و با ماله فلزي صيقل و با ماله پروانه­ای صاف و كمپكت مي­گردد. استفاده كردن از ماله پروانه اي احتياج به يك اپراتور ورزيده و خبره دارد زيرا در برخي شرايط خاص كنترل اين وسيله از دست اپراتور آن خارج مي­شود و در اين صورت به سطح تمام  شده آن آسيب مي رسد.
 
8.  عمل آوري :
  هاردملات اگر چه داراي تركيبات خاصي بجز آنچه كه در بتن معمولي بكار مي­رود است اما در حقيقت يك نوع ملات بر پايه سيمان است كه بايستي با دقت بيشتراز يك بتن معمولي مورد توجه قرار گيرد زيرا همانگونه كه مي­دانيم مقاومت دراز مدت بتن ارتباط بسيار مهمي با شرايط عمل آوري دارد. نكته ديگر آنكه بايستي سعي شود هميشه  سطح هاردملاتي كه تازه ريخته شده مرطوب باشد زيرا گفته مي­شود خشك و مرطوب شدن متوالي مي­تواند باعث صدمات بيشتري نسبت به حالت عدم عمل آوري وارد نمايد (دستنامه اجراي بتن صفحه 686). به هر حال  استفاده از گوني خيس و يا ورق هاي پلي اتيلن به عنوان پوشش سطحي بتن توصيه مي­گردد. در هواي سرد ممكن است مجبور شويم كليه منافذ و بازشوها را مسدود كنيم ويا بخاري روشن كنيم البته حتي در اين شرايط نيز نياز به مرطوب نگاه داشتن سطح بتن از بين نمي رود. عمل آوري بايستي حداقل تا  يك هفته پس از اجراي هاردملات ادامه داشته باشد.
 
9.  كاتر زني:
   به منطور جلوگيري از تركهاي ناشي از افت حرارتي يا انقباض بتن كه در شرايط عادي بر اثر خروج آب اضافي از لايه هاي زير سطح بتن بوجود مي­آيد (شبيه به پديده موئينگي)  بايستي با هر وسيله  ممكن و از جمله كاتر برشهاي به عمق حداقل 2 تا 3 سانتيمتر در بتن زير هارد ملات ايجاد كرد.
   اين برشها در حقيقت نقاط ضعيفي در بتن ايجاد مي كنند كه باعث جهت دهي به تركهاي مورد بحث مي­شوند. بنا براين اين تركها درست در نقاطي ظاهر خواهند شد كه ما انتطار آن را داريم .
با  توجه به ضخامت ا تا 5/2 سانتيمتري هاردملات تيغه كاتر بايستي بتواندحداقل 5سانتيمتر در عمق شكاف ايجاد كند.